Algemene verkoopsvoorwaarden

Levering

1. De leveringsdata worden steeds bij benadering opgegeven. Het verstrijken van de leveringstermijn vernietigt het contract niet. Verbreking is slechts mogelijk na voorafgaande ingebrekestelling per aangetekend schrijven waarbij aan de verkoper nog een redelijke termijn voor levering wordt gelaten.

2. Alle klachten met betrekking tot de geleverde goederen of diensten dienen op straffe van verval binnen de 3 dagen na ontvangst of prestatie te gebeuren per aangetekend schrijven. Vorderingen op grond van verborgen gebreken dienen op straffe van verval binnen de 2 maand na manifestatie te worden ingesteld. Klachten met betrekking tot de aangerekende prijzen op facturen dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven te gebeuren.

Facturen

3. De facturen zijn betaalbaar te Gent op de zetel van het bedrijf binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling van het factuurbedrag op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn van 1% per maand op het openstaand factuurbedrag, dit in afwijking van de voorschriften van art. 1146 B.W. Indien de factuur een maand na vervaldatum niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro. Bovendien behouden wij ons dan het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering op de debiteur en ieder order of lopend contract te annuleren.

4. Wij wijzen uitdrukkelijk de gedrukte condities af die voorkomen op brieven of documenten van onze klanten. De koper zal dus zijn eigen verkoopsvoorwaarden niet kunnen inroepen wanneer deze tegenstrijdig zijn met de onze. Iedere koper verklaart zicht bij voorbaat akkoord met onze verkoopsvoorwaarden. Door het feit dat de besteller ons zijn bestelling laat toekomen, verklaart hij kennis genomen te hebben van onze verkoopsvoorwaarden.

5. In geval van geschil, zelfs procedure in kortgeding, zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

6. Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde en de goederen aan onze laatste worden geleverd, blijft de besteller echter verantwoordelijke en solidair borg voor de betaling van de leveringsfactuur. Door de aflevering op de door de besteller aangeduide plaats erkent de besteller de levering te hebben ontvangen.

Prijzen

7. De minimumprijs van een stuk is gelijk aan deze van 0,65m². De modulen worden altijd op de grootste maat in het vierkant uitgerekend.

8. De prijsberekening gebeurt op de volle centimeter: vb. 82,3 x 53,7 = 0,932 wordt 0,94m2.