Algemene voorwaarden

– Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn onze offertes geldig – mits inachtname van onderstaande voorwaarden – gedurende een periode van 14 dagen. Uw akkoord gegeven op deze offerte impliceert een aanvaarding van onze algemene voorwaarden.
– De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
– Wij behouden ons het recht voor, dat bij het niet respecteren van de door ons opgegeven betalingstermijn uw bestellingen niet worden genoteerd, noch geleverd. Dit zonder enige mogelijke eis tot schadevergoeding van uwentwege.
– Deze offerte is gebaseerd op de gegevens in ons bezit, wijziging van deze gegevens kan aanleiding geven tot een prijsaanpassing.
– Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens formule: p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i2021/I2021 + 0,20) “P” is het bedrag van de uitgevoerde werken en “p” is het herziene bedrag. “S” is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; “s” is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was. “I2021” is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. “i2021” is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.
– De prijzen zijn enkel geldig indien de bestelling in één aansluitende fase kan worden uitgevoerd.
– Het eventueel afzetten van de straat en/of vrij houden van parkeerstroken dient door de klant te gebeuren (inclusief administratie), tenzij anders vermeld in de offerte.
– Hoogwerker, schaarlift e.a. zijn niet in onze prijs inbegrepen en dienen door de klant te worden voorzien, tenzij anders vermeld in de offerte.
– Onze prijs is berekend voor plaatsing met siliconen die standaard verkrijgbaar zijn bij onze leverancier. Indien met andere afdichting (niet-standaard kleur siliconen, Rotabond, Soudaseal, rubbers, gevezen glaslatten, gordijnwand …) of aangepaste siliconenvoeg (bv. recht aftrekken van de voegen) zal daarvoor de respectievelijke meerprijs in rekening worden gebracht.
– Voor extra werk zoals het plaatsen van roosters, het vastschroeven van slaglatten en andere, wordt er een meerprijs verrekend. Er zijn geen aansluitingen, noch profielen door ons voorzien en dus ook niet in onze prijs begrepen.
– Herstellingswerken zullen steeds gebeuren in regie of na het opmaken van een gepaste prijsofferte, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de kosten voor het uitbreken en storten van het bestaande volume en deze voor plaatsing van het nieuwe volume.
– In onze prijzen is er geen voorziening voor bescherming van de geleverde of geplaatste volumes noch voor een eerste schoonmaak van de geplaatste volumes. Bijgevolg kunnen wij hier niet voor instaan.
– Tenzij anders vermeld, wordt er een voorschotfactuur en in voorkomend geval een tussentijdse factuur opgemaakt in functie van de specificiteiten van de uit te voeren werken. Er kan ook met schijven gewerkt worden, naarmate de werken vorderen. Specifieke voorwaarden hier rond worden expliciet vermeld in de offerte.
– Voor het heropmaken van een factuur ten gevolge van onjuiste of onvolledige gegevens (vb adres,…) wordt 50 euro administratiekosten aangerekend.
– Bij annulatie van het dossier na goedkeuring van de klant wordt 50 euro administratiekosten aangerekend. Indien er reeds kosten werden gemaakt (bv: glas besteld of opgemeten,…) , worden deze ook doorgerekend aan de klant.
– Voor woningen bestemd voor privégebruik en ouder dan 10 jaar geldt een BTW-tarief van 6%, zie voorwaarden op onze facturen.
– De leveringsdata worden steeds bij benadering opgegeven. Het verstrijken van de leveringstermijn vernietigt het contract niet. Verbreking is slechts mogelijk na voorafgaande ingebrekestelling per aangetekend schrijven waarbij aan de verkoper nog een redelijke termijn voor levering wordt gelaten.
– Alle klachten met betrekking tot de geleverde goederen of diensten dienen op straffe van verval binnen de 7 dagen na ontvangst of prestatie te gebeuren per aangetekend schrijven. Vorderingen op grond van verborgen gebreken dienen op straffe van verval binnen de 2 maanden na manifestatie te worden ingesteld. Klachten met betrekking tot de aangerekende prijzen op facturen dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven te gebeuren. De Opdrachtgever die binnen de 7 dagen na beëindiging van de werken geen opmerkingen per aangetekende zending heeft overgemaakt, wordt geacht de werken te hebben aanvaard en opgeleverd na het verstrijken van de termijn van 7 dagen volgend op de beëindiging van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de Opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en dienen de eventuele gebreken binnen de maand te worden verholpen.
– Indien de Opdrachtgever een “consument” is in de zin van artikel I 1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, zijn de facturen betaalbaar binnen 7 kalenderdagen na verzending. Gebeurt dit niet, dan zal door de Aannemer een eerste kosteloze herinnering aan de Opdrachtgever worden verstuurd. Als de betaling niet plaatsvindt binnen 14 kalenderdagen vanaf ofwel de 3 de werkdag na het verzenden van voormelde eerste kosteloze herinnering, ofwel de kalenderdag volgende op de datum van de herinnering verzonden via elektronische weg, worden de onbetaalde bedragen verhoogd met: 1. een verwijlinterest tegen de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde interestvoet, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand vanaf de kalenderdag die volgt op de datum van verzending van voormelde kosteloze herinnering aan de consument; 2. alsook een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan:
• Voor elke schuld tot en met 150 euro: 20 euro;
• Voor elke schuld tussen 150,01 euro en 500 euro: 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro;
• Voor elke schuld boven 500 euro: 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro.
– Wij wijzen uitdrukkelijk de gedrukte condities af die voorkomen op brieven of documenten van onze klanten. De koper zal dus zijn eigen voorwaarden niet kunnen inroepen wanneer deze tegenstrijdig zijn met de onze. Iedere koper verklaart zich bij voorbaat akkoord met onze algemene poorwaarden. Door het feit dat de besteller ons zijn bestelling laat toekomen, verklaart hij kennis genomen te hebben van onze algemene voorwaarden.
– In geval van geschil, zelfs van procedure in kortgeding, zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.
– Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde en de goederen aan onze laatste worden geleverd, blijft de besteller echter verantwoordelijk en solidair borg voor de betaling van de factuur. Door de aflevering op de door de besteller aangeduide plaats erkent de besteller de levering te hebben ontvangen.
– De materialen die geleverd werden in het kader van dit contract blijven, zelfs na hun incorporatie, de eigendom van Weemaes en de klant is er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. Weemaes mag, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling van de klant wegens het niet naleven van zijn betalingsverplichting, de materialen, goederen of installaties weer losmaken en terugnemen zonder toestemming van de klant. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de Weemaes heeft betaald. In elk geval moeten de voormelde rechten te goeder trouw worden uitgeoefend.
– De minimumprijs van een stuk glas is gelijk aan deze van 1,00 m2. De modulen worden altijd op de grootste maat in het vierkant uitgerekend.
– De prijsberekening gebeurt op de volle centimeter: vb. 82,3 x 53,7 = 0,932 wordt 0,94m2.
– De samenstelling voor de beglazing wordt steeds berekend volgens de wettelijke normen inzake winddruk en veiligheid. We gebruiken hiervoor de normen NBN s23-002:2007, NBN S 23-002/A1:2010 en NBN S23-002-3.
– De klant dient ons op de hoogte te brengen over de toegankelijkheid van de werf en mogelijke manoeuvreer- en parkeerproblemen. Hij verwittigt ons tijdig indien signalisatie is te voorzien. Bij het niet verschaffen van deze informatie worden de hieruit voortvloeiende kosten, boetes en andere gevolgen aan de klant doorgerekend.
– Maatopgave door uw zorgen. Bestellingen gebeuren schriftelijk en zijn indien noodzakelijk voorzien van de nodige technische tekeningen of uitvoeringsplannen voor een correcte afwerking.
– Wanneer de klant ons het te bewerken materiaal ter beschikking stelt, blijft het risico op beschadiging of het teniet gaan van de materialen van de klant. Wij gaan in elk geval over tot facturatie van het geleverde werk.
– Plaatsingen worden enkel uitgevoerd bij gunstige weersomstandigheden.
– Bij plaatsing en/of opmetingen in de hoogte dient er steeds een elektrostatische afleiding door uw zorgen aanwezig te zijn.
– De klant dient op de plaats van de werken – kosteloos en op zijn verantwoordelijkheid – ter beschikking te stellen: een lokaal dat gemakkelijk toegankelijk is en geschikt is voor materiaalopslag, de nodige elektrische stroom (220 V) en sanitaire installaties voor ons personeel.
– Elektriciteit dient gekeurd te zijn conform de Belgische wetgeving. Indien geen geldig gekeurde installatie of alternatief aanwezig is kunnen de werken niet worden uitgevoerd.
– Het aanbrengen van de nodige collectieve beschermingsmiddelen valt ten laste van de klant.
– De evaluatie en het aanbrengen van eventuele doorvalbeveiligingen vallen niet ten onzen laste.
– Prijzen zijn geldig voor plaatsing in gewone ramen. Indien geplaatst in gordijngevels wordt het glas vastgeklemd met voorlopige patten (door de klant aangeleverd).
– Bij plaatsing van brandwerende beglazing in houten schrijnwerk worden de houten slaglatten door ons genageld. Na onze plaatsing dienen deze door uw zorgen definitief met vijzen vastgezet te worden.
– Het aanbrengen bij vloerbeglazing en/of traptreden van de nodige voorzieningen voor het verminderen van de statische elektriciteit dient door uw zorgen te worden voorzien.
– Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging van onze uitgevoerde aannemingswerken of diefstal van de (geplaatste) materialen in de periode tussen de plaatsing de goederen en de oplevering van de goederen (tenzij onze fout duidelijk aanwijsbaar is).
– Het regelmatig nazicht/onderhoud van de afdichtingskitten, verlijmingsvoegen,… is uitermate belangrijk. Deze valt niet tot onze laste.
– Indien er nieuwe houten glaslatten geplaatst worden, zullen deze geschuurd en schildersklaar zijn. Het verven van de latten/ramen is niet inbegrepen in onze offerte.
– Bij vervanging van dubbel glas kan kleurverschil geen reden zijn tot klacht.
– Verschillende glasdiktes of samenstellingen kunnen kleurverschillen tot gevolg hebben. Ze kunnen geen reden zijn tot klacht.
– De garanties/waarborgen en toleranties voor kwaliteit, maten en diktes, vlakheid, kleur en andere zijn deze van onze producent/leverancier. De norm NBN EN 1279-1 geeft de te hanteren beoordelingsvoorwaarden aan: Vanop een afstand van 3 m; Zonder markering van de fouten; Zo loodrecht mogelijk; Maximum 1 minuut/m2; Onder diffuus (dag)licht en geen direct zonlicht of kunstlicht. Indien men bij het respecteren van deze voorwaarden het gebrek niet kan waarnemen, is de beglazing in principe aanvaardbaar. Het waarnemen van een (witte) waas is een fenomeen dat kan voorkomen bij gecoat glas. De zichtbaarheid van dit fenomeen kan verschillen
tussen de verschillende types van gecoat glas en kan versterkt worden door de hoek waaronder men kijkt en de belichting/bezonning die op de beglazing valt.
– De leverancier geeft 10 jaar garantie op de luchtdichtheid van de beglazing.
– Weemaes verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens (GDPR) die hij van de klant ontvangt met het oog de uitvoering van het contract, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van het contract, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is Weemaes bv. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.
– De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan de Weemaes bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de Weemaes heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de Weemaes en zijn medewerkers zou ontvangen.
– De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op toegang, verbetering, het wissen en bezwaar.